Posao u Cazinu!

Posao u Cazinu!

Posao u Cazinu!

icon mape Cazin

RADIOLOŠKA ORDINACIJA SONOSAD

 

Zbog povećanpg obima posla i spektra pružanja usluga, r a s p i s u j e:

K O N K U R S

 

Za prijem u radni odnos kod poslodavca ''Sonosad“, Grad Cazin - na radno mjesto kako slijedi:

Diplomirani inženjer medicinske radiologije (m/ž) - 1 izvršilac

 

Uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opće uslove za obavljanje medicinske djelatnosti za naprijed navedenu poziciju definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), posebnim zakonskim i podzakonskim aktima koji regulišu djelatnost medicinske radiologije i zaštite od jonizirajućeg zračenja,  kao i ostalim pozitivnim pravnim propisma koji regulišu ovu oblast i Pravilima poslodavca,  a posebno kako slijedi:

•       da je državljanin BiH;

•       da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost i zdravstvenu sposobnost rada u zoni jonizirajućeg zračenja;

•       završen odgovarajući fakultet;

•       položen stručni ispit u odgovarajućem zvanju;

•       položene odgovarajuće edukacije iz oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja i

•       posjedovanje važeće licence za samostalno obavljanje poslova, izdatu od strane nadležnog organa/komore,

 

Kao i

•       znanje i aktivno korištenje računara;

•       dobre komunikacijske vještine i

•       rad u timu

Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima.

Opis poslova je regulisan važećim zakonskim aktima i pravilima poslodavca.

Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu CV, te dokaze o završenim edukacijama iz oblasti jonizirajućeg zračenja, te detaljniji opis dosadašnjih poslova iz oblasti radiologije, a sve u kopiji (skenirano).

Kandidat koji bude primljen dužan je u roku od 8 dana dostaviti, u originalu ili ovjerenoj kopiji i sljedeću dokumentaciju:

•             uvjerenje o državljanstvu;

•             rodni list;

•             poreznu karticu;

•             diplomu;

•             dokaz o položenim dodatnim ispitima i stečenim kvalifikacijama;

•             dokaz o položenom stručnom ispitu;

•             licencu;

•             dokaz o završenoj edukaciji iz oblasti zaštite od jonizirajućeg zračenja;

•             ljekarsko uvjerenje kao dokaz opšte i poslovne sposobnosti i sposobnosti rada u zoni jonizirajućeg zračenja i 

•             važeću sanitarnu knjižicu

Prijave sa navedenom dokumentacijom, mogu se dostavljati na e-mail info@ct-dijagnostika.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Odabir kandidata, sa liste onih koji zadovoljavanju zakonske uslove, je diskreciono pravo poslodavca.

Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljoj proceduri.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Podijeli:

Podijeli: